Program Razvoja Podeželja

Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020


Naziv aktivnosti: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10)

Cilji: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje

Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje zvodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnimspremembam.

OPERACIJA SADJARSTVO

Operacija »Sadjarstvo« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. Namenjena jeohranjanju in izboljšanju lastnosti in rodovitnosti tal z nadzorovano uporabo gnojil infitofarmacevtskih sredstev, prispeva pa tudi k zmanjševanju erozije in izpiranja hranil

Naziv aktivnosti: Ekološko kmetovanje (ukrep 11)

Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja

Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanjuoziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal,kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami(ukrep 13)

Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij inzagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnihsistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabikmetijskih zemljišč.

Naziv aktivnosti: Dobrobit živali (ukrep 14)

Cilji: Spodbuditi rejce k izvajanju nadstandardnih oblik reje živali.Pričakovani rezultati: Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali inproizvodne rezultate ter kakovost živil živalskega izvora.

Naziv aktivnosti: Podukrep M04.1 – naložba kmetijskega gospodarstva - napravanasada orehov

Povzetek: Predmet investicije je zasaditev dveh nasadov oreha v skupnem obsegu 2,25 ha stržno zanimivimi sortami. Nasad smo izvedli v drugi polovici leta 2018 in ga dokončali v letu2019. Naložba bo vplivala na izboljšanje konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva, saj bo znjo ohranjen oziroma povečan prihodek na kmetiji na daljši rok. Površine pred zasaditvijo so
bile v večini z rabo travinje. S tem bo dosežen boljši ekonomski učinek na kmetiji.Prevladujoči cilj so podnebne spremembe, saj smo zasadili sadovnjak s sortami, ki so v večnimanj občutljive na bolezni, škodljivce in sušo. Več kot 20% je zastopana sorta Elit, ki spada vuporabo zavarovanih sort pod inovacije ter sorta Elit in Franquette, ki spadata v sorte manjobčutljiva na bolezen in vplivata na podnebne spremembe. Pričakovani rezultat je izboljšanjeekonomske uspešnosti ter tržne usmerjenosti

Povezave:

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm)
Spletno stran PRP (https://www.program-podezelja.si)Kontaktni podatki

Kmetija "Pri Žagarju"
Gornje Laze 2a
8333 Semič
T: +386 (0) 51 322 656
E: info@pod-kozolcem.si
W: http://www.pod-kozolcem.si
To spletno mesto za svoje optimalno delovanje uporablja piškotke. Ali dovolite, da jih naložimo na vaš računalnik?