PROGRAM RAZVOJ PODEŽELJA

Močna skupnost, trajnostna prihodnost. Skupaj gradimo boljši jutri!

Program Razvoja podeželja republike Slovenije 2014-2020

Naziv aktivnosti: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10)

Cilji: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje

Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje zvodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

OPERACIJA SADJARSTVO

Operacija »Sadjarstvo« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. Namenjena jeohranjanju in izboljšanju lastnosti in rodovitnosti tal z nadzorovano uporabo gnojil infitofarmacevtskih sredstev, prispeva pa tudi k zmanjševanju erozije in izpiranja hranil

Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja

Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanjuoziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal,kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

NAZIV AKTIVNOSTI: EKOLOŠKO KMETOVANJE (UKREP 11)

Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami(ukrep 13)

Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij inzagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnihsistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabikmetijskih zemljišč.

Cilji: Spodbuditi rejce k izvajanju nadstandardnih oblik reje živali.

Pričakovani rezultati: Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali inproizvodne rezultate ter kakovost živil živalskega izvora.

Naziv aktivnosti: Dobrobit živali (ukrep 14)

Naziv aktivnosti: Podukrep M04.1 – naložba kmetijskega gospodarstva - naprava nasada orehov

Povzetek: Predmet investicije je zasaditev dveh nasadov oreha v skupnem obsegu 2,25 ha stržno zanimivimi sortami. Nasad smo izvedli v drugi polovici leta 2018 in ga dokončali v letu 2019. Naložba bo vplivala na izboljšanje konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva, saj bo z njo ohranjen oziroma povečan prihodek na kmetiji na daljši rok. Površine pred zasaditvijo so bile v večini z rabo travinje. S tem bo dosežen boljši ekonomski učinek na kmetiji.Prevladujoči cilj so podnebne spremembe, saj smo zasadili sadovnjak s sortami, ki so v večnimanj občutljive na bolezni, škodljivce in sušo. Več kot 20% je zastopana sorta Elit, ki spada vuporabo zavarovanih sort pod inovacije ter sorta Elit in Franquette, ki spadata v sorte manjobčutljiva na bolezen in vplivata na podnebne spremembe. Pričakovani rezultat je izboljšanjeekonomske uspešnosti ter tržne usmerjenosti

Operacija Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev

Povzetek: predmet investicije je zasaditev dodatnega nasada orehov s večina manj občutljivimi nabolezni in škodljivce, zasaditev nasada lešnikov in kostanja ter izgradnja dveh betonskih zalogovnikov vode za namakanje intenzivnega nasada orehov in kostanja. Pričakovani rezultat je izboljšanje ekonomske uspešnosti ter tržne usmerjenosti. Izvedba investicije je bila v letu 2022/2023.

NAZIV AKTIVNOSTI: 19. JAVNI RAZPIS IZ PODUKREPA 4.1 PODPORA ZA NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA ZALETO 2021

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP

Spletna stran PRP

Vaša zabava, naš prostor

“Izkoristite priložnost ustvariti nepozabne spomine.”

Kmetija “Pri Žagarju” Kontakt

Gornje Laze 2a

8333 Semič

T: +386 (0) 51 322 656

E: info@pod-kozolcem.si

W: www.pod-kozolcem.si